Kožní projevy monoklonálních gamapatií

Monoklonální imunoglobulin je označení pro různě velkou, homogenní populaci protilátek produkovanou jedním klonem plazmatických buněk. Monoklonální gamapatie, tedy nález monoklonálního imunoglobulinu v krvi nebo moči, není zejména ve vyšších věkových skupinách zcela neobvyklým jevem. Podle literárních údajů se většinou jako asymptomatický nález vyskytuje u 3 % obyvatel starších 50 let, přičemž ročně se do maligní lymfoproliferace transformuje asi v 1 % případů.

Tab. 1. Rozdělení chorob podle míry asociace s monoklonálním imunoglobulinem na nemoci s přímou souvislostí, výraznou asociací, méně výraznou asociací a asociací dosud přesvědčivě nepodloženou.

Nemoci s přímou souvislostí

Nemoci s méně výraznou asociací

Kožní plazmocytom
Amyloidóza
Kryoglobulinémie
Nemoc chladových aglutininů
Hyperviskózní syndrom
POEMS syndrom

Pyoderma gangrenosum
Sweetův syndrom
Leukocytoklastická vaskulitida

Nemoci s výraznou asociací

Nemoci s asociací dosud nepodloženou

Schnitzler-syndrom
IgA pemfigus
Skleromyxedém
Skleredém
Nekrobiotický xantogranulom
Difúzní plošná normolipemická xantomatóza
Hyperlipemická xantomatóza
Erythema elevatum diutinum

Bulózní pemfigoid
Epidermolysis bullosa acquisita
Získaná ichtyóza
Lymfomatoidní papulóza
Urticaria pigmentosa
Reticulární erytematózní mucinóza
Xanthoma disseminatum
Lupus erythematodes